Động Cơ Tinh Chỉnh Chính Xác Trục Nghiêng Kohzu

Đặc điểm nổi bật

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Specifications & Description

Stage typeStage model Number Setting value(default:3)Home position (origin) return method
X Linear Stage XA04A-R101(-R) 4Home position return method is determined with Home position sensor in motion range.
 YA04A-R101 (-RRR)
 XA04A-R2 (-R)
 YA04A-R2 (-RRR)
 XA07A-R2H (-R)
 YA07A-R2H (-RRR)
 XA10A-R2H (-R)
 YA10A-R2H (-RRR)
 XA16F-L21 (-R) 1Home position return method is determined with zone (datum) sensor.
 XA16F-L22 (-R)
 XA16F-L23 (-R)
Vertical Stage ZA04A-W1 7 or 8Home position return method is determined with limit sensor.
 ZA05A-V1(Stop to order Product) 4home position (origin) return method is determined with Home position sensor in motion range.
 ZA05A-W1
 ZA05A-W2C
 ZA07A-V1F
 ZA10A-32F 1Home position return method is determined with zone (datum) sensor.
 ZA16A-32F
Rotation Stage RA04A-W 7 or 8Home position return method is determined with limit sensor.
Swivel (Tilt) Stage SA04B-RT/M (-R) 4home position return method is determined with Home position sensor in motion range.
 SA05A-R2T/M/B/S/L (-R)
 SA07A-R2T/M/B/S/L (-R)


Sản phẩm liên quan